OR wet- en regelgeving

Zelfbewuste ondernemingsraden hebben kennis van hun bevoegdheden en plichten. Ook hebben zij kennis van andere wet- en regelgeving die erg van belang is voor het medezeggenschapswerk.
lees meer

Ons trainingsaanbod dat zich hierop richt bestaat uit onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wet op de Ondernemingsraden
  • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
  • Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu
  • Wet- en regelgeving op het gebied van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid
  • Arbeidsvoorwaardenregelingen

WOR

Elk OR-lid behoort (tot op zekere hoogte) de WOR te kennen; de regels van het spel moeten bekend zijn. Toch gaat het niet alleen om de letter van de wet, maar ook om de geest van de wet. Met andere woorden; hoe spelen we het spel met de regels? Tijdens deze basistraining behandelen we zeker niet alleen de wetteksten, maar illustreren een effectief gebruik daarvan, vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden.

WWZ

Tijdens deze training gaan we in op de Wet Werk en Zekerheid. De deelnemers krijgen een toelichting op de wet en de achtergronden daarvan. Ook gaan we in op de effecten van de invoering van (delen) van de wet op de dagelijkse praktijk; wat betekent het voor bijvoorbeeld verdere flexibilisering en wat betekent het voor de aanname van nieuwe medewerkers?

We maken ook de koppeling naar de ondernemingsraad. Wat zijn de belangrijke lessen van vandaag en hoe kan de OR zijn rol goed nemen? Welke aspecten behoeven extra aandacht van de OR en wat is de visie van de OR ten aanzien daarvan? Resultaat van dit onderdeel is een aantal concrete actie- of aandachtspunten.

Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu

Aangezien er als OR een belangrijke taak weggelegd is met betrekking tot het creëren van goede werkomstandigheden binnen de organisatie, is het van belang dat de OR zijn positie, rechten, plichten en mogelijkheden kent. Naast het hebben van inspraak op het geformuleerde beleid, dient de OR ook vanuit eigen initiatief het arbobeleid, de arbeidsomstandigheden en andere verwante thema’s aan te kaarten. Als OR-lid zul je enerzijds over voldoende theoretische kennis en anderzijds over voldoende handvatten moeten beschikken om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van je organisatie.

CAO, arbeidsvoorwaarden & sociaal beleid

Arbeidsvoorwaarden waren altijd goed geregeld in de CAO. De rol van de OR is om er op toe te zien dat de CAO wordt nageleefd. De laatste jaren zien we hier in de zorgsector verandering in komen. De trend is dat er steeds meer flexibele regelingen in de CAO komen. Hiermee wordt arbeidsvoorwaarden/sociaal beleid een steeds belangrijker onderwerp voor de OR. Deze training laat u zien welke partijen en welke wetgeving een rol spelen in de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. We bespreken hoe de arbeidsvoorwaarden in een CAO tot stand komen en wat de voors en tegens van een CAO zijn. Vervolgens gaan we an de slag met de rollen van de OR op dit terrein.

Maak kennis met een van onze specialisten

Peter Kelleter

Henk Korporaal